Menu

Onze onderwijsvormen

DSCF3676 highres

Het onderwijs

We geven les vanuit verschillende methoden waarbij Programmagericht Onderwijs centraal staat. Dat betekent dat kinderen per leeftijd in een groep zitten en daar de lesstof van dat leerjaar krijgen aangeboden. Dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen kunnen we laten versnellen en anderen kunnen we meer tijd geven. Het kan ook zijn dat dat per vakgebied verschilt. Je kind zit bijvoorbeeld in groep 5 en rekent mee met groep 6.

Directe instructiemodel

Wij geven les volgens het 'Directe Instructiemodel', dit wordt in de hele school gebruikt. Zo heeft elke les ongeveer dezelfde structuur.

  • Doel van de les benoemen
  • Voorkennis ophalen
  • Klassikale instructie voor iedereen
  • Gedifferentieerd inoefenen
  • Verlengde instructie
  • Afronden

Zelfstandig werken en samenwerken

Kinderen leren bij ons van jongs af aan zelfstandig te werken. Dat betekent dat ze werken met planningen/taken, dat ze om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, dat ze problemen op kunnen lossen. Samenwerken is een factor voor succes. Alleen gaat het sneller, samen kom je verder. We werken met coöperatieve leerstrategieën. Zo heeft iedereen een taak en kennen de kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

DSCF3795 highres

Opbrengstgericht onderwijs

Wij geven veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen, taal en burgerschap.

Wij willen op het landelijk gemiddeld niveau scoren in vergelijking met scholen met dezelfde leerlingpopulatie. Om dat te realiseren hebben we een planningskalender waarin we met elkaar de opbrengsten delen, analyseren en acties uitzetten. We volgen de vaardigheidsgroei van de kinderen. Want of je nou heel makkelijk leert of dat je meer moeite hebt, het gaat om de groei die je doormaakt. Dat bepaalt het succes!

We hebben tenminste 2x per jaar ouder-kind-leerkracht gesprekken waarin we de vorderingen bespreken en nieuwe doelen stellen. In groepsoverzichten brengen we de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld. In weekplanningen werken we uit hoe en wanneer we daarmee aan de slag gaan. Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte maken we een handelingsplan. Voor verdere details verwijzen we naar ons ondersteuningsplan. 

School Ondersteunings Plan

DSCF3427 highres

NLP

Hoe communiceer je zelf, hoe communiceert een ander en hoe communiceer je met elkaar? Daarover gaat in grote lijnen bij neuro-linguïstisch programmeren, kortweg NLP. NLP maakt je bewust hoe communicatie bij jezelf en bij anderen werkt. Zo begrijp je elkaar beter en zoek je samen dezelfde golflengte. In het systeem school zijn wij onderling verbonden.

Iedereen heeft daarin zijn plek en mag er zijn. Hoe meer we het ons bewust zijn, hoe beter we er voor de kinderen kunnen zijn. Natuurlijk is het gezin waar je bij hoort een erg belangrijk en bepalend systeem. Vandaar dat we ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zoveel mogelijk bij het systeem school betrekken en we graag met hen in contact komen.

DSCF3609 highres

Natuurlijk spelen

Een natuurlijk schoolplein doet een beroep op meerdere vaardigheden van kinderen. Zo kunnen kinderen zich breder ontwikkelen. Kinderen die in de natuur spelen, ontwikkelen een betere motoriek en vergroten hun sociale vaardigheden. Dit heeft een gunstig effect op het zelfvertrouwen en op sociale contacten. Kinderen leren risico’s en hun eigen mogelijkheden beter in te schatten, waardoor ze adequater handelen.

Sociale vaardigheden worden bij uitstek geoefend in vrije spelsituaties. In het spel staat het samen plezier maken voorop. En samen spelen betekent: communiceren, onderhandelen, regels bedenken en je daaraan houden, rollen verdelen, vriendschappen sluiten en conflicten oplossen. Zo vindt het informele leren plaats.

DSCF3487 highres

Duurzaamheid

We willen kinderen leren om verantwoord en dus duurzaam om te gaan met actuele thema’s als voeding, gezondheid, energie en klimaat. 

We hebben een schooltuin, een bijenhotel, egelhotel. Ook zijn er regelmatig projecten over duurzaamheid. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op de Prinses Juliana, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Plan

 

DSCF3357 highres v2

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. 

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht en op woensdag krijgen de leerlingen begeleiding van onze HB specialist. 

PCBO Plusprogramma

 

Gezonde school

De Prinses Juliana school is in samenwerking met de GGD in het schooljaar 2015/2016 gestart met de Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. Een school is een Gezonde School als het vignet Gezonde School is behaald. Dit ontvangt de school als minimaal één themacertificaat wordt behaald. De school mag zich dan gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo Gezonde School dragen.

De Gezonde School-pijlers:

  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School. 
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Wat is vignet Gezonde School? Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. De school richt zich hierbij op een of meer thema's. Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat zij gezondheid op school belangrijk vindt. Bovendien verbindt de school met het vignet losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. De Prinses Juliana school heeft het vignet Gezonde School met het thema voeding in 2017 gehaald! Dit is in het begin van het schooljaar 2017/2018 op gepaste wijze gevierd met de ouders, kinderen en alle andere betrokkenen. In 2020 is een herkeuring geweest en is het Vignet Gezonde School voor 3 jaar verlengd. Voor de komende driejaar (2023-2026) wordt het verlenging van het vignet op dit moment opnieuw aangevraagd. Schooljaar 2023-2024 gaat de Prinses Juliana school aan de slag met het thema Slaap.

Watertappunt
 Er is een watertappunt aanwezig in de hal om het water drinken te promoten. De leerlingen mogen een eigen bidon meenemen. Zij kunnen deze gedurende dag zelf vullen bij het watertappunt.

Schoolfruit
Tijdens de pauze om 10 uur eten de kinderen fruit/groente. We nemen als school regelmatig deel aan het EU-fruit schoolprogramma en krijgen (indien we daarvoor ingeloot zijn) voor een periode van 5 maanden 3 dagen fruit en groente geleverd.